Pháp luật xây dựng

Lào Cai có quy định mới về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Lào Cai có quy định mới về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

07:01, 25/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng của quyết định này là các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà và công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà và công trình xây dựng, đối với công trình xây dựng, hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành quy định mà không có trong danh mục tại Phụ lục Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà và công trình kèm theo Quy định này thì chủ đầu tư dự án: Chủ trì, phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo định mức hiện hành.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Cụ thể, đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai do UBND tỉnh công bố tại thời điểm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đồng thời, trường hợp đơn giá bồi thường, hỗ trợ không có trong định mức hiện hành, đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan khác có liên quan tổ chức xác định giá trên thị trường để trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đối với nhà, công trình xây dựng phục vụ sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình: Xác định giá trị bồi thường nhà, công trình xây dựng của cá nhân, hộ gia đình được tính theo diện tích, khối lượng xây dựng thực tế của nhà, công trình nhân với đơn giá bồi thường tương ứng quy định tại phụ lục đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà và công trình xây dựng kèm theo quy định này.

Bên cạnh đó, đối với nhà, công trình xây dựng khác: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và mức bồi thường theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai.

Đối với nhà, công trình xây dựng có mức độ hoàn thiện khác với quy cách của nhà, công trình quy định tại phần phụ lục đơn giá bồi thường, hỗ trợ thì tính bổ sung hoặc giảm trừ các hạng mục này theo phụ lục đơn giá bồi thường các hạng mục xây lắp cùng loại.

Trường hợp đơn giá bồi thường, hỗ trợ không có trong phụ lục đơn giá bồi thường các hạng mục xây lắp khác thì áp dụng khoản 2 Điều 3 Quy định này.

Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai cũng nêu rõ quy định, xác định diện tích xây dựng tầng 1, tầng 2.

Đối với nhà, công trình xây dựng bị phá dỡ một phần, phần còn lại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường như đối với trường hợp phải phá dỡ toàn bộ nhà, công trình. 

Việc xác định phần còn lại không sử dụng được do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường, xây dựng cấp huyện, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi và các cơ quan khác có liên quan xác định bằng biên bản.

Trường hợp nhà, công trình xây dựng bị phá dỡ một phần, phần còn lại vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuận theo quy định của pháp luật thì tính bồi thường theo thiệt hại thực tế đối với phần nhà, công trình bị phá dỡ. 

Phần còn lại vẫn sử dụng được do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường, xây dựng cấp huyện và các cơ quan khác có liên quan xây dựng dự toán kinh phí sửa chữa cụ thể đối với từng trường hợp theo mức hoàn thiện tương đương với nhà, công trình trước khi bị phá dỡ và trình phê duyệt trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đáng chú ý, đối với nhà, công trình và hạng mục có kết cấu lắp ghép (khung, cột, xà dầm, vì kèo, tấm, vách tường,…) di chuyển, dịch chuyển thì mức bồi thường, hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển, dịch chuyển, lắp đặt bằng 50% đơn giá bồi thường cùng loại. 

Trường hợp nhà, công trình không sử dụng được khi tái định cư (do kết cấu bị xuống cấp hoặc không phù hợp với vị trí tái định cư do kích thước không phù hợp với lô đất hoặc do yêu cầu của quy hoạch, kiến trúc,…do tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác định) thì hỗ trợ 100% đơn giá quy định.

Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết đinh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt thì thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Ý kiến của bạn