luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho công trình xanh

    Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho công trình xanh

    Mới chỉ dừng lại ở con số có khoảng 300 công trình xanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam, các chuyên gia thừa nhận cơ chế pháp lý cho phát triển công trình xanh tại Việt Nam thời điểm này còn rất yếu.
  • Hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021

    Hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021

    Cả nước có 3.068 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong năm 2021. Các bộ, ngành, địa phương quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở này theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định hướng dẫn Luật.