ISSN 2734-9888

Lý luận về khai thác giá trị nơi chốn trong tổ chức không gian đô thị

Lý luận về khai thác giá trị nơi chốn trong tổ chức không gian đô thị

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐô thị hoá là quá trình phát triển tất yếu của một đất nước trong thời đại mới. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực có được của những không gian hiện đại đáp ứng nhu cầu tiện nghi vật chất thì những khó khăn, thách thức kèm theo là việc gìn giữ hồn cốt đô thị, tạo lập đặc trưng thu hút sự quan tâm, trãi nghiệm của cộng đồng dân cư.

Ý kiến của bạn