miễn giảm thuê đất

  • Đề xuất giảm tiền thuê đất và mặt nước

    Đề xuất giảm tiền thuê đất và mặt nước

    Bộ Tài chính đề xuất quy định, người thuê đất khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.