Hỏi- Đáp

Mô hình cấp dẻo thấp và tiêu chuẩn sử dụng cho Tổ hợp trung tâm thương mại

Mô hình cấp dẻo thấp và tiêu chuẩn sử dụng cho Tổ hợp trung tâm thương mại

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 23/01/2023

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng, trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn về việc xin ý kiến chấp thuận áp dụng mô hình cấp dẻo thấp và tiêu chuẩn sử dụng cho Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt, địa điểm thực hiện dự án: Phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thiết kế phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành có hiệu lực.

Theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật).

Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ý kiến của bạn