Một phương pháp tính toán nhiệt độ tới hạn của cấu kiện kết cấu thép

Bài báo trình bày phương pháp tính toán nhiệt độ tới hạn đối với các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép theo Tiêu chuẩn thiết kế (dự thảo) của Liên bang Nga “Kết cấu thép - Quy tắc đảm bảo khả năng chịu lửa”, và nghiên cứu một số tiêu chuẩn khác liên quan.

Bình luận