ISSN 2734-9888

Một số bất cập trong việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Một số bất cập trong việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNgành Xây dựng giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng cho toàn xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là lĩnh vực có vốn đầu tư lớn, chiếm tỷ trọng cao trong ngân sách của nhà nước cũng như kế hoạch vốn hàng năm của doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn