ISSN 2734-9888

Một số đánh giá về tính toán ổn định đường ống thi công bằng phương pháp khoan kích ngầm

Một số đánh giá về tính toán ổn định đường ống thi công bằng phương pháp khoan kích ngầm

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong bài báo này trình bày một số khía cạnh của tính toán thiết kế ổn định của đường ống thi công bằng phương pháp khoan kích ngầm.

Ý kiến của bạn