ISSN 2734-9888

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thầu phụ trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thầu phụ trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam

ThS Nguyễn Lưu Anh Sơn ThS Nguyễn Lưu Anh Sơn - 07:00, 04/08/2022

Nội dung bài báo nhằm đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý thầu phụ trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam.

Ý kiến của bạn