Xây dựng & Đời sống

Mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Khải An Khải An - 11:46, 29/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng cho rằng, việc hướng dẫn cụ thể mức vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở xã hội (NƠXH) sử dụng nguồn vốn không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời địa phương này.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn cụ thể về mức vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thẩm quyền quyết định hỗ trợ đối với nhà đầu tư thực hiện dự án NƠXH.

Bộ Xây dựng cho biết, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật là một trong những hoạt động đầu tư xây dựng. Vì vậy, việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo từng thời kỳ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đều ban hành theo thẩm quyền Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở như nêu trên (điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014; khoản 4 và 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) thì việc hướng dẫn cụ thể mức vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án NƠXH sử dụng nguồn vốn không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng dự án, điều kiện ưu đãi, nguồn lực tài chính và khả năng đáp ứng của ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH (đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật) cho Nhà nước thì chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp lý khác theo quy định của pháp luật mà chủ đầu tư đã thực hiện đối với quỹ đất 20% phải bàn giao sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

 

Ý kiến của bạn