Multimedia

Quá trình xây dựng viện bảo tàng hình cầu

Bảo tàng Viện Hàn lâm Điện ảnh ở Los Angeles, California được xây dựng bởi Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS), dành cho lịch sử, khoa học và tác động văn hóa của ngành công nghiệp điện ảnh.