ISSN 2734-9888

Năm 2022, nhiều dự báo khả quan hơn cho ngành Xây dựng Việt Nam

Năm 2022, nhiều dự báo khả quan hơn cho ngành Xây dựng Việt Nam

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghiên cứu này tác giả phân tích những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đến ngành Xây dựng, qua đó xác định, dự báo các cơ hội và triễn vọng cho ngành Xây dựng Việt Nam trong năm 2022 trên cơ sở phân tích các yếu tố tích cực cũng như dựa trên kinh nghiệm quản lý xây dựng của tác giả.

Ý kiến của bạn