Tài chính- đầu tư

Năm 2023, Quảng Nam dự kiến đầu tư công gần 8.000 tỷ đồng

Năm 2023, Quảng Nam dự kiến đầu tư công gần 8.000 tỷ đồng

Xuân Lam Xuân Lam - 14:57, 08/08/2022

Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường vừa ký Nghị quyết số 37 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo đó, năm 2023 Quảng Nam có nguồn vốn đầu tư công gần 8.000 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến 7.949,015 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương 5.009,968 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương 2.939,047 tỷ đồng.

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023, trong đó nguồn ngân sách địa phương là 5.009,968 tỷ đồng, phân bổ cho dự phòng và chuẩn bị đầu tư 20 tỷ đồng; trả nợ vay đến hạn 120 tỷ đồng; phân bổ cho cấp huyện 2.587,866 tỷ đồng (theo tiêu chí, định mức nguồn ngân sách tập trung 300,576 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 1.424,500 tỷ đồng; thực hiện chương trình nghị quyết của HĐND tỉnh 862,790 tỷ đồng); phân bổ cho dự án cấp tỉnh và hỗ trợ cấp huyện 2.282,102 tỷ đồng.

Đối với nguồn ngân sách trung ương 2.939,047 tỷ đồng, nguồn vốn này sẽ triển khai các dự án chương trình mục tiêu quốc gia 966 tỷ đồng, vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 1.310 tỷ đồng và vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát 663,047 tỷ đồng.

Để triển khai nguồn vốn đúng mục đích, đúng thời gian giải ngân, HĐND tỉnh Quảng Nam đã giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời, thực hiện một số nội dung, đó là hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trình các cơ quan trung ương theo quy định; cân đối nguồn lực bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2023 - 2025; chỉ đạo các cơ quan liên quan, theo dõi sát tình hình thu, chi ngân sách năm 2022 và dự kiến số thu, chi ngân sách năm 2023, tổng hợp đầy đủ các nguồn vốn đưa vào cân đối ngay trong kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, rà soát, cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết để bổ sung chi đầu tư.

 

Ý kiến của bạn