Chỉ đạo điều hành

Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Tuấn Đông Tuấn Đông - 20:20, 27/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đảm bảo các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản số 2078/BXD-TCCB về việc triển khai Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng cuối năm 2023. Ảnh : Huy Thảo

Nhằm triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, Tổ người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng tập trung, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 280.

Thứ nhất, đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc cơ quan Bộ Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế làm việc cơ quan Bộ Xây dựng, bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Chính phủ.

Tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của các đơn vị.

Kịp thời báo cáo, tham mưu với lãnh đạo Bộ để xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên lãnh đạo Bộ; chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; không tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ ký văn bản, báo cáo các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và của Bộ Xây dựng lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, không chuyển công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình sang các đơn vị khác; không giải quyết công việc được xác định thuộc thẩm quyền của đơn vị khác; kịp thời trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền của Bộ hoặc đơn vị mình.

Thứ ba, khi giải quyết công việc, thủ trưởng đơn vị chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với thủ trưởng các đơn vị có liên quan. Không lấy ý kiến phối hợp của đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà đơn vị được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của đơn vị lấy ý kiến theo đúng quy định pháp luật và Quy chế làm việc cơ quan Bộ. Đơn vị được lấy ý kiến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ.

Thứ tư, đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau giữa các đơn vị thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi báo cáo Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ theo đúng quy định của Quy chế làm việc cơ quan Bộ Xây dựng.

Thứ năm, tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay hoặc ban hành mới quy trình xử lý công việc nội bộ của đơn vị theo thẩm quyền, trong đó xác định rõ thời hạn xử lý, quy trình xử lý, cụ thể, cá thể hoá quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; rà soát, cắt giảm, lồng ghép, đơn giản hoá những quy trình, thủ tục không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đảm bảo các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Thứ sáu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, đề xuất với lãnh đạo Bộ các giải pháp và khẩn trương thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời giải quyết các quy định pháp luật còn nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn, ảnh hưởng đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ bảy, kịp thời rà soát, thay thế, đề xuất hoặc điều chuyển sang công việc khác theo thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Bộ trưởng giao Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), nhất là những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực và né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc của đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu với lãnh đạo Bộ biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích của Bộ, ngành, đất nước.

Đồng thời chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo, xem xét, điều chuyển, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Chánh Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tại các đơn vị thuộc Bộ; định kỳ hàng quý và đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng.

Ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Công điện nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường trách nhiệm; đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của đất nước, của nhân dân tại các Bộ, cơ quan, địa phương và của cán bộ, công chức; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Ý kiến của bạn