net zero 2050

  • Xanh hóa ngành thép - Thích ứng và hành động

    Xanh hóa ngành thép - Thích ứng và hành động

    Xanh hóa ngành thép là một trong những xu hương tất yếu của thế giới và Việt Nam không ngoại lệ. Các doanh nghiệp ngành thép buộc phải sớm thay đổi nhận thức, chuẩn bị nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, kỹ thuật... để từng bước chuyển đổi sản xuất theo hướng phát thải carbon thấp, đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững.