Chỉ đạo điều hành

Ngành Xây dựng triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Ngành Xây dựng triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thu Ngân Thu Ngân - 07:00, 31/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức, cá nhân và người lao động tham gia hoạt động xây dựng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành Xây dựng năm 2024.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức, cá nhân và người lao động tham gia hoạt động xây dựng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng.

Đồng thời, thúc đẩy công tác quản lý về ATVSLĐ của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và triển khai chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. Tháng hành động về ATVSLĐ được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024.

Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 và phong trào thi đua về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 là "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình”. 

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức, cá nhân và người lao động tham gia hoạt động xây dựng tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình, tổ chức lễ mít tinh hoặc các chương trình, hoạt động hưởng ứng phù hợp với chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; xây dựng và tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm, phóng sự với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và các công trường đang thi công xây dựng bằng các hình thức trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Ảnh minh họa: Internet.

Tăng cường tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho bộ phận quản lý, giám sát về ATVSLĐ và người lao động; tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại về ATVSLĐ và các hoạt động phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn tại nơi làm việc và trên công trường xây dựng.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ của các chủ thể, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và quy định rõ trách nhiệm quản lý về ATVSLĐ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ.

Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình; xử lý, đề xuất xử lý các vi phạm về ATVSLĐ (nếu có) theo quy định của pháp luật...

Để tổ chức thực hiện, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) chủ trì xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và một số Sở Xây dựng tổ chức đoàn kiểm tra về ATVSLĐ trong thi công xây dựng và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ, phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 theo kế hoạch.

Đối với Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp với Cục Giám định đưa tin, truyền thông về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 vào thời điểm trước, trong và sau thời gian tổ chức.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện), Bộ Xây dựng đề nghị phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 và tổ chức thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ trong thi công xây dựng công trình; xử lý các vi phạm về ATVSLĐ (nếu có) theo quy định của pháp luật;

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ, phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ phù hợp với điều kiện của đơn vị...

Ý kiến của bạn