nghị quyết số 108/nq-cp

  • Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch

    Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch

    Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập, nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.