Hỏi- Đáp

Nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do thay đổi thiết kế

Nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do thay đổi thiết kế

Trà Vinh Trà Vinh - 13:21, 23/09/2022

Theo Bộ Xây dựng, việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ hợp đồng và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ban quản lý bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng) về việc hướng dẫn việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng do thay đổi thiết kế.
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ hợp đồng và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.
Theo nội dung văn bản số 542/BQLBTĐB-QLDA, hợp đồng đã ký theo hình thức đơn giá cố định và được thi công từ 26/7/2021 đến 23/6/2023 thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
Theo Bộ Xây dựng, đối với những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký do điều chỉnh thiết kế mà trong hợp đồng chưa có thỏa thuận về đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định đơn giá để thực hiện các công việc này thì các bên phải thỏa thuận, thống nhất trước khi thực hiện theo đúng quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng) căn cứ các quy định nêu trên để nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn