ISSN 2734-9888

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại tỉnh Bình Dương

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTại Bình Dương, các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị chậm tiến độ gây lãng phí tài nguyên đất đai, tăng chi phí, giảm hiệu quả đầu tư dự án, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đến hoạt động kinh doanh và quyết toán của nhà thầu, kế hoạch cũng như giải ngân của nhà đầu tư.

Ý kiến của bạn