Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả Hợp đồng EPC (FIDIC): Góc nhìn vòng đời dự án

Quản lý hiệu quả Hợp đồng EPC (FIDIC) là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp cho sự thành công của dự án. Do đó, nghiên cứu này tập trung làm sáng tỏ các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý hợp đồng.

Bình luận