ISSN 2734-9888

Nghiên cứu điều kiện cường độ đất nền dưới móng bè, móng hộp

Nghiên cứu điều kiện cường độ đất nền dưới móng bè, móng hộp

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo này nghiên cứu mức độ an toàn về điều kiện chịu lực của móng bè, móng hộp theo dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Móng bè và móng hộp cho nhà cao tầng” và TCVN 9362:2012 dưới tác động của một số yếu tố chính bao gồm hệ số biến đổi, số lượng mẫu thí nghiệm, độ lệch tâm của tải trọng, hệ số rỗng cho một số loại đất nền điển hình.

Ý kiến của bạn