Nghiên cứu khoa học

Chiến lược khoa học, công nghệ tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững ngành Xây dựng

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 đặt ra mục tiêu, ngành Xây dựng làm chủ thiết kế, thi công các công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng tiên tiến... góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.