Nghiên cứu khoa học

Cần nghiên cứu các vấn đề khoa học phòng hỏa trong tương lai

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Khoa học về an toàn cháy ngày càng phát triển tại các trường đại học, các viện nghiên cứu trên toàn thế giới, đặc biệt các nước châu Á đã thiết lập một mạng lưới nghiên cứu để cùng chia sẻ, cung cấp thông tin, phổ biến các kiến thức cơ bản mà khoa học phòng hỏa cần giải quyết trong tương lai.