ISSN 2734-9888

Nghiên cứu thực nghiệm về sự phân bố tải trọng của cọc trong móng bè cọc

Nghiên cứu thực nghiệm về sự phân bố tải trọng của cọc trong móng bè cọc

Bài báo tập trung vào xác định sự chia tải trọng của cọc và bè trong hệ móng bè cọc dựa trên số lượng cọc, khoảng cách cọc và kích thước bè thay đổi trong móng bè cọc bằng thí nghiệm trên mô hình tỉ lệ nhỏ.

Ý kiến của bạn