ISSN 2734-9888

Nghiên cứu về sự phân bố nội lực trong trụ tháp, cáp chủ và cáp treo của cầu treo dây võng bất đối xứng

Nghiên cứu về sự phân bố nội lực trong trụ tháp, cáp chủ và cáp treo của cầu treo dây võng bất đối xứng

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong bài báo này tác giả tập trung khảo sát ảnh hưởng của tính tháng bất đối xứng chiều cao trụ tháp đến sự phân bố nội lực trong trụ tháp, cáp chủ và cáp treo của cầu treo dây võng bằng cách phân tích kết quả tính toán các mô hình cầu treo dây võng dựa trên kết quả thống kê kích thước, tỷ lệ nhịp, chiều cao trụ tháp của các cầu treo dây võng thực tế trên thế giới.

Ý kiến của bạn