Hỏi- Đáp

Người có công với cách mạng mua nhà thuộc sở hữu nhà nước có được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Người có công với cách mạng mua nhà thuộc sở hữu nhà nước có được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Thu Ngân Thu Ngân - 07:02, 24/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc miễn, giảm tiền nhà cho người có công với cách mạng khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 67, khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan đến đề nghị của Sở Xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền mua nhà ở (gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất) cho người có công với cách mạng khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý, trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP để thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Xây dựng có văn bản gửi Bộ LĐTB&XH để được hướng dẫn theo thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng cho biết, việc miễn, giảm tiền nhà cho người có công với cách mạng khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 67, khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện.

Ý kiến của bạn