Nguyên tắc xác định cấp công trình xây dựng

07:01 22/11/2023
Nguyên tắc xác định cấp công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Công trình A được tách thành 2 gói thầu thi công đường ống cấp nước: Gói thầu thi công đường ống cấp nước B (đường kính 1.500 mm, chiều dài 800 m) và gói thầu thi công đường ống cấp nước C (đường kính 1.500 mm, chiều dài 900 m).

Đơn vị của ông Võ Ngọc Thắng (TP.HCM) đã trúng thầu và hoàn thành xong gói thầu thi công đường ống cấp nước B. Đơn vị dự kiến sử dụng gói thầu thi công đường ống cấp nước B để làm hợp đồng tương tự.

Ông Thắng hỏi, vậy quy mô cấp công trình của gói thầu thi công đường ống cấp nước B là cấp I (xét theo công trình A với đường kính 1.500 mm, chiều dài 1.700 m) hay là cấp II (xét theo công trình A nhưng với đường kính 1.500 mm, chiều dài là 800 m)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nguyên tắc xác định cấp công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, trường hợp công trình B, công trình C (theo nội dung câu hỏi của ông Thắng) là các công trình độc lập thì việc xác định cấp công trình được thực hiện theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Trường hợp công trình B, công trình C không phải là các công trình độc lập thì cấp công trình được xác định theo cấp của công trình A theo quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Việc áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng được thực hiện tại Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Bình luận