nhà đất công

  • Rà soát lại nhà, đất công tránh sử dụng sai mục đích

    Rà soát lại nhà, đất công tránh sử dụng sai mục đích

    Bộ Tài chính yêu cầu, các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý trên địa bàn.