nhà thầu vi phạm chất lượng

  • Đề nghị công khai nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ dự án giao thông

    Đề nghị công khai nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ dự án giao thông

    Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ GTVT công khai trên trang thông tin của Bộ GTVT các nhà thầu xây lắp vi phạm chất lượng, tiến độ mà bị các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án có văn bản phê bình, cảnh cáo làm cơ sở cho bên mời thầu lưu ý khi đánh giá các nhà thầu tham gia dự án, gói thầu trong các năm tiếp theo.