ISSN 2734-9888

Nhận dạng các nhân tố rủi ro và đề xuất  giải pháp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư  xây dựng các dự án giao thông tại Việt Nam

Nhận dạng các nhân tố rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư xây dựng các dự án giao thông tại Việt Nam

TS Phạm Thị Trang TS Phạm Thị Trang - 07:00, 22/06/2022

Bài báo đã đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án giao thông tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các dự án được phát triển bền vững trong điều kiện môi trường không chắc chắn hiện nay.

Ý kiến của bạn