SỰ KIỆN: Nhật ký chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội