Nông thôn

Tỉnh Bình Định cần đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch

Để thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cần khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, nâng cao năng lực thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.