Phản biện

Chuyện về bộ TCVN của UHPC

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Việc nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng thay thế một phần xi măng trong bê tông tính năng siêu cao UHPC có ý nghĩa to lớn về mặt kỹ thuật, kinh tế và môi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển xây dựng xanh bền vững.