ISSN 2734-9888

Phân bổ chi phí đầu tư xây dựng cho phần sở hữu chung và sở hữu riêng nhà chung cư

Phân bổ chi phí đầu tư xây dựng cho phần sở hữu chung và sở hữu riêng nhà chung cư

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMặc dù hệ thống các VBQPPL có liên quan đến sở hữu chung và sở hữu riêng nhà chung cư qua các lần sửa đổi, bổ sung nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và các cư dân về sở hữu chung, sở hữu riêng đã và đang diễn ra trong nhiều năm nay.

Ý kiến của bạn