Phát triển xanh

Phân cấp cho địa phương thẩm định dự án lấn biển

Phân cấp cho địa phương thẩm định dự án lấn biển

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 29/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghị định số 42/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư lấn biển, thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở của công trình…

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định dự án

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Theo Nghị định số 42/2024/NĐ-CP, dự án đầu tư lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư có hoạt động lấn biển là dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và Nghị định này. Trong đó, phải xác định cụ thể vị trí, diện tích, ranh giới, tọa độ khu vực biển; chi phí lấn biển; tiến độ thực hiện công trình lấn biển toàn bộ/từng phần và tiến độ sử dụng đất sau khi hoàn thành công trình lấn biển.

Chi phí lấn biển bao gồm: chi phí trực tiếp để tiến hành các hoạt động xây dựng các công trình, công tác xây dựng phục vụ cho các hoạt động lấn biển theo quy hoạch chi tiết 1/500 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các chi phí khác theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở của công trình thuộc đối tượng phải thẩm định.

Việc lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng, thi công, nghiệm thu công trình xây dựng của dự án đầu tư lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và Nghị định này.

Trong đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư. Ngoài nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định nội dung về xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng dự án đầu tư lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư;

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở của công trình thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư công và pháp luật về xây dựng.

Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án sử dụng vốn khác thì UBND cấp tỉnh phê duyệt dự án; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Việc tổ chức thi công, nghiệm thu hạng mục/công trình xây dựng của dự án đầu tư lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chủ đầu tư dự án lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư có trách nhiệm đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thông báo hàng hải theo quy định của pháp luật về hàng hải.

Dự án đầu tư lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao khu vực biển để lấn biển đồng thời với giao đất, cho thuê đất.

Bàn giao diện tích đất lấn biển để thực hiện giao đất

Về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển, Nghị định số 42/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trường hợp dự án đầu tư lấn biển/dự án đầu tư có hạng mục lấn biển để phát triển quỹ đất, sau khi hoàn thành lấn biển và được nghiệm thu theo quy định, chủ đầu tư phải bàn giao toàn bộ diện tích đất lấn biển, công trình xây dựng (nếu có) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với dự án đầu tư lấn biển/dự án đầu tư có hạng mục lấn biển bằng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án sử dụng vốn khác; Nghị định số 42/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định 3 trường hợp cụ thể. Trong đó, thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020, áp dụng theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu/trường hợp được chấp thuận nhà đầu tư.

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, chủ đầu tư khi nộp hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển, phải nộp kèm theo dự án đầu tư lấn biển/hạng mục lấn biển của dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

UBND cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao khu vực biển để lấn biển. Chủ đầu tư dự án đầu tư lấn biển/dự án đầu tư có hạng mục lấn biển không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển…

Điều 190 Luật Đất đai 2024 quy định rõ các nội dung liên quan đến hoạt động lấn biển, trong đó khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền; Dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, BĐKH và nước biển dâng; Phù hợp với quy hoạch tỉnh/quy hoạch sử dụng đất cấp huyện/quy hoạch xây dựng/quy hoạch đô thị; Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; Hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật…

Ý kiến của bạn