Văn bản mới

Phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới

Phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới

Tuấn Đông Tuấn Đông - 16:44, 30/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND cấp tỉnh được phân cấp chỉ đạo việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BXD, ngày 20/11/2023, quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung (QHC) đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Thông tư quy định việc phân cấp thực hiện trách nhiệm tổ chức lập QHC đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức lập QHC đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Thông tư cũng quy định cơ quan phân cấp là Bộ Xây dựng, cơ quan được phân cấp là UBND cấp tỉnh, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác lập QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên theo yêu cầu quản lý, phát triển của từng địa phương.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh thực hiện toàn bộ trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong tổ chức lập QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên theo quy định pháp luật.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn. Ảnh: Báo Lao động

Thông tư quy định, Bộ Xây dựng phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên; thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trong quá tình lập nhiệm vụ và đồ án QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Đồng thời thực hiện lập và cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên đảm bảo trình tự, nội dung, chất lượng hồ sơ theo đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức, triển khai nội dung được phân cấp về tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên theo quy định tại Thông tư này.

Hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp theo quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ Xây dựng và pháp luật về công tác lập nhiệm vụ và đồ án QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Cũng theo nội dung Thông tư, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án QHC đô thị mới có quy mô dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Tổng hợp các nhiệm vụ và đồ án QHC đô thị mới được UBND cấp tỉnh tổ chức lập theo quy định phân cấp tại Thông tư này; báo cáo trong nội dung tổng kết công tác năm của ngành Xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2024.

Ý kiến của bạn