Phân loại đô thị để sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã

08:00 15/08/2023
Bố trí nguồn lực ưu tiên đầu tư, phấn đấu đến năm 2024, các đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 được phân loại, đánh giá đạt tiêu chí của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng ban hành văn bản 3572/BXD-PTĐT ngày 09/8/2023 hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị cấp huyện, cấp xã.

Đánh giá phân loại đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp  

Về tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng đối với các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021:

UBND cấp tỉnh căn cứ các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị tại ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Tại phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bảo đảm kết nối và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, và các quy hoạch khác có liên quan.

Bố trí nguồn lực ưu tiên đầu tư, phấn đấu đến năm 2024, các ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 được phân loại, đánh giá đạt tiêu chí của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp luật.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo:

Trường hợp ĐVHC đô thị được hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 đủ điều kiện để đề nghị công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật thì tổ chức lập đề án phân loại đô thị, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận loại đô thị theo các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022.

Trường hợp ĐVHC đô thị được hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 chưa đủ điều kiện để thực hiện phân loại đô thị lại thì tổ chức rà soát sơ bộ việc đáp ứng các tiêu chí phân loại đô thị theo nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 13 Nghị quyết về phân loại đô thị.

Tổng hợp, báo cáo tình hình đáp ứng các tiêu chí phân loại đô thị đối với các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã đã được hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30/9/2024.

Rà soát quy hoạch đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã

Về rà soát quy hoạch đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bảo đảm sự thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã:

Việc xác định phương án sắp xếp ĐVHC có liên quan các ĐVHC đô thị cần được xem xét, cân nhắc kỹ các yêu cầu của cả hai giai đoạn 2023 - 2025, 2026 - 2030 và các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã dẫn đến điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính không trùng với phạm vi đô thị hiện có của thành phố, thị xã, thị trấn nhưng không mở rộng phạm vi nội thành, nội thị của thành phố, thị xã: 

UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nếu chưa phù hợp hoặc lập mới quy hoạch chung đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và tổ chức thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền để thực hiện đánh giá, công nhận loại đô thị. 

Phạm vi lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phải phù hợp với phạm vi được xác định tại phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh và các cơ sở, căn cứ khác theo quy định pháp luật quy hoạch, quy hoạch đô thị, nông thôn.

Trường hợp thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã làm mở rộng phạm vi nội thành, nội thị nhưng không điều chỉnh địa giới ĐVHC toàn đô thị của thành phố, thị xã:

UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền chỉ đạo đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung đô thị nếu chưa phù hợp theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và tổ chức thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền để thực hiện đánh giá, công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị.

Khu vực nội thành, nội thị dự kiến mở rộng hoặc thành lập mới của các ĐVHC đô thị phải phù hợp với quy hoạch chung đô thị hướng dẫn tại điểm a khoản này và quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết được duyệt để thực hiện đánh giá, công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Trường hợp thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã dẫn đến điều chỉnh địa giới ĐVHC không trùng với phạm vi đô thị hiện có của thành phố, thị xã vừa điều chỉnh phạm vi nội thành, nội thị của thành phố, thị xã:

UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nếu chưa phù hợp hoặc lập mới quy hoạch chung theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và tổ chức thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền để thực hiện đánh giá, công nhận loại đô thị. 

Phạm vi lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phải phù hợp với phạm vi được xác định tại phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh và các cơ sở, căn cứ khác theo quy định pháp luật quy hoạch, quy hoạch đô thị, nông thôn.

Khu vực nội thành, nội thị dự kiến mở rộng hoặc thành lập mới của các ĐVHC đô thị phải phù hợp quy hoạch chung đô thị theo hướng dẫn tại điểm a khoản này và quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết được duyệt để thực hiện đánh giá, công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Trường hợp thành phố, thị xã thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị nhưng không mở rộng nội thành, nội thị và không điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính toàn đô thị thì áp dụng quy định tại Điều 31 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 27/2023/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng quy hoạch, các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức cá nhân tham gia lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nghiên cứu, thực hiện các quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/UBTVQH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Việc điều chỉnh hoặc lập mới quy hoạch xây dựng nông thôn đối với các ĐVHC ở nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng

Về phân loại đô thị (đối với thành phố, thị xã, thị trấn), đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận, phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị:

UBND cấp tỉnh tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới chương trình phát triển đô thị theo quy định tại Điều 3a, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, được áp dụng các quy định chuyển tiếp đối với các chương trình phát triển đô thị theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Việc đánh giá, công nhận loại đô thị, đánh giá, công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết về phân loại đô thị.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện đầu tư, phát triển đô thị và tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã bảo đảm các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III đến năm 2025 phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô thị về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị, chú trọng hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022.

Bình luận