Phân loại và quản lý dự án đầu tư xây dựng

07:00 19/11/2023
Việc áp dụng phân loại dự án đầu tư được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP Hà Nội của liên danh tư vấn NSC và NJS-OCG-ICC-CEEN, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý, trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhưng không bao gồm vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đồng thời, tại khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, tại khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: Vốn đầu tư công quy định tại Luật này bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc áp dụng phân loại dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của dự án được căn cứ vào tính chất của nguồn vốn đối ứng cho dự án.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị liên danh căn cứ hồ sơ pháp lý của dự án, đối chiếu với các quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP để xác định tính chất của nguồn vốn đối ứng làm cơ sở phân loại dự án đầu tư theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bình luận