ISSN 2734-9888

Phân tích chi phí - lợi ích của các mô hình thoát nước và xử lý nước thải cho Thủ đô Viêng Chăn

Phân tích chi phí - lợi ích của các mô hình thoát nước và xử lý nước thải cho Thủ đô Viêng Chăn

10:34, 24/12/2021

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo trình bày kết quả phân tích chi phí - lợi ích, làm cơ sở lựa chọn mô hình thoát nước khả thi, giữa 2 phương án thoát nước và xử lý nước thải khu vực trung tâm Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào, có diện tích 26 km2, dân số 225.035 người.

Ý kiến của bạn