Phân tích những yếu tố tác động đến quản lý cốt xây dựng tại đô thị trung tâm TP Hà Nội

Thực trạng công tác quản lý cốt xây dựng tại đô thị trung tâm Hà Nội còn tồn tại một số bất cập như đã nêu trong bài báo cùng tác giả chính xuất bản số tháng 9/ 2023 trên Tạp chí Xây dựng.

Bình luận