ISSN 2734-9888

Phân tích thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty xây dựng tại tỉnh An Giang

Phân tích thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty xây dựng tại tỉnh An Giang

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngXây dựng doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội (Corporate Social Responsibility - CSR) là quan trọng trong mỗi doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, thực hiện CSR đang gặp nhiều khó khăn tại các doanh nghiệp xây dựng bởi chưa có những nghiên cứu và hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện CSR.

Ý kiến của bạn