Pháp luật xây dựng

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.