phát sinh

  • Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

    Dự án phát sinh chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

    Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư sơ bộ 14 tỷ đồng. Khi thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư là 13,2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư tăng lên 13,8 tỷ đồng.
  • Hợp đồng theo đơn giá cố định phát sinh khối lượng, xử lý thế nào?

    Hợp đồng theo đơn giá cố định phát sinh khối lượng, xử lý thế nào?

    Công ty ông Nguyễn Văn Tiến (Hà Nội) đang thực hiện một hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo nội dung hợp đồng đã ký thì khối lượng đào móng 100% là đất cấp 3, nhưng khi thi công lại xuất hiện khối đá nằm ngoài phạm vi được khoan thăm dò địa chất, giá trị khối lượng phát sinh không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt.