Đô thị xanh

Phát triển đô thị tại Quảng Trị bảo đảm phù hợp kế hoạch tăng trưởng xanh

Phát triển đô thị tại Quảng Trị bảo đảm phù hợp kế hoạch tăng trưởng xanh

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 26/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐảm bảo các hợp phần của Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó BĐKH TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phù hợp Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh, Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH.

Bộ Xây dựng có ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đây là Dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trình tự, thủ tục thực hiện Dự án tuân thủ theo quy định pháp luật về sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm xem xét về sự cần thiết, tính hiệu quả, quy mô, nội dung đầu tư và các kết quả của Dự án khi đề xuất triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu và nội dung trong Báo cáo đề xuất; thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị bổ sung, cập nhật các căn cứ pháp lý hiện hành liên quan. Các nội dung đề xuất thực hiện Dự án bảo đảm cập nhật, đồng bộ, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang nghiên cứu thực hiện, các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các dự án hạ tầng kỹ thuật đã và đang triển khai.

Các hợp phần của Dự án phù hợp với nội dung hoạt động thuộc Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh cũng như chương trình trọng tâm thuộc Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH, do TP Đông Hà không nằm trong danh mục đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH nhưng là một trong các đô thị thí điểm thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh…

Về sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án, phân loại dự án và chia hợp phần Dự án theo đúng quy định. Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm