ISSN 2734-9888

Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản biển đảo Phú Yên

Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản biển đảo Phú Yên

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài viết bước đầu đánh giá giá trị di sản biển đảo, xác định các điểm mạnh, cơ hội, thách thức trong phát triển bền vững, từ đó đề xuất một số định hướng phát triển du lịch biển đảo gắn với phát triển đô thị và bảo tồn di sản ở Phú Yên và vùng lân cận.

Ý kiến của bạn