Phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đồng bộ, hiện đại

13:30 28/07/2023
Mục tiêu của Quy hoạch hạ tầng PC&CC là đến năm 2030, phát triển hạ tầng PC&CC đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới.

Ngày 27/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, quy hoạch hạ tầng PC&CC được xác định phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành.

Hạ tầng PC&CC đóng vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Phát triển hạ tầng PC&CC tiến tới đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến

Mục tiêu đến năm 2030 phát triển hạ tầng PC&CC đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quốc gia; kiềm chế sự gia tăng về cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người và tài sản, bảo vệ môi trường; góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2050 xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trụ sở, doanh trại Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi toàn quốc; bảo đảm bán kính bảo vệ của các đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới;

Bảo đảm hệ thống cấp nước PCCC, các loại hình giao thông và hệ thống thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện đại, thống nhất, được kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia.

Căn cứ Quy hoạch tổng thể quốc gia và đặc thù của lĩnh vực PCCC, quy hoạch hạ tầng về PC&CC được phân thành 6 vùng, mỗi vùng có các địa phương trung tâm và địa phương trọng điểm, được ưu tiên đầu tư để hỗ trợ các địa phương trong vùng, giáp ranh khi có yêu cầu.

Phát triển mạng lưới hạ tầng phục vụ PC&CC

Quy hoạch cũng xác định rõ: Phát triển đồng bộ hệ thống cấp nước PCCC tại các đô thị, khu công nghiệp bảo đảm tổng lưu lượng nước chữa cháy và phù hợp với định hướng phát triển cấp nước đô thị, khu công nghiệp Việt Nam và các ngành, lĩnh vực có liên quan.

Đối với mục tiêu phát triển hệ thống giao thông phục vụ PCCC, quy hoạch nêu rõ: Phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ bảo đảm phục vụ chữa cháy.

Phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm các tuyến đường giao thông đường bộ đến trung tâm cấp huyện đáp ứng yêu cầu phục vụ PCCC.

Đối với hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC, quy hoạch xác định, bảo đảm hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp với hệ thống thông tin chỉ huy ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến địa phương.

Để đạt được những mục tiêu Quy hoạch đề ra, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đề nghị các Bộ, ngành, UBND các địa phương và các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện hiệu quả 7 nhóm giải pháp đã được quy định tại quy hoạch gồm:

Cơ chế chính sách; Công tác quản lý; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển khoa học, công nghệ và môi trường; Hợp tác quốc tế; Huy động vốn đầu tư và công bố và giám sát thực hiện quy hoạch.

Cập nhật những nội dung liên quan trong quy hoạch tỉnh, ngành để đảm bảo tuân thủ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng PC&CC của địa phương theo quy hoạch hạ tầng PC&CC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình luận