Đô thị

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên

Tuấn Đông Tuấn Đông - 13:26, 08/06/2023

Khoảng 31,5ha đất quy hoạch đất lâm nghiệp tại thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức và thôn Trúc Tay, xã Vân Trung, huyện Việt Yên được UBND tỉnh Bắc Giang điều chỉnh thành đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, VLXD).

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000).

Theo đó, điều chỉnh khoảng 15,5ha quy hoạch đất lâm nghiệp tại thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức thành đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, VLXD).

Điều chỉnh khoảng 7,5ha (trong đó xã Quảng Minh khoảng 3,15ha, xã Ninh Sơn khoảng 4,35ha) quy hoạch đất lâm nghiệp tại thôn Kẻ xã Quảng Minh và thôn Nội Ninh xã Ninh Sơn thành đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, VLXD).

Điều chỉnh khoảng 16ha quy hoạch đất lâm nghiệp tại thôn Trúc Tay, xã Vân Trung thành đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, VLXD).

Điều chỉnh khoảng 1,4ha (trong đó khoảng 0,55ha quy hoạch đất mặt nước, 0,85ha quy hoạch đất cây xanh) tại thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai thành đất giáo dục.

Điều chỉnh khoảng 0,25ha (trong đó khoảng 0,18ha quy hoạch đất ở làng xóm hiện trạng, 0,07ha quy hoạch đất làng xóm) tại thôn Chằm, xã Thượng Lan thành đất an ninh.

Điều chỉnh khoảng 0,25ha (trong đó khoảng 0,18ha đất công cộng hiện trạng, 0,07ha quy hoạch đất ở làng xóm) tại thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai thành đất an ninh.

Điều chỉnh khoảng 0,7ha quy hoạch đất hỗn hợp tại thôn Kẹm, xã Minh Đức thành đất trụ sở cơ quan và đất an ninh (xây dựng trụ sở Công an xã và mở rộng UBND xã Minh Đức).

Điều chỉnh khoảng 0,25ha quy hoạch đất hỗn hợp tại thôn Lai xã Nghĩa Trung thành đất an ninh.

Điều chỉnh khoảng 0,2ha (trong đó điều chỉnh khoảng 0,14ha quy hoạch đất dự trữ, 0,06ha quy hoạch đất nông nghiệp) tại thôn Thần Chúc xã Tiên Sơn thành đất an ninh.

Các nội dung khác của đồ án giữ nguyên theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/9/2019; Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 24/01/2021; Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 18/3/2022; Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 04/4/2022; Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng, UBND huyện Việt Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo Quyết định số 441/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký, quy mô lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Việt Yên khoảng 17.101,3 ha.

Mục tiêu đến năm 2030 từng bước xây dựng đô thị Việt Yên theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững, là động lực quan trọng cho kinh tế-xã hội của địa phương và trở thành một trong các đô thị dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Phấn đấu đến năm 2025 đô thị Việt Yên đủ điều kiện trở thành thị xã. Đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại III và là thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Giang với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60-75% và đạt khoảng 75-85% vào năm 2045.

Phát triển đô thị Việt Yên theo định hướng chung của tỉnh Bắc Giang với những vị thế và xu hướng mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa; xây dựng một đô thị năng động gắn với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; chủ động ứng phó có hiệu quả thiên tai và biến đổi khí hậu.

Ý kiến của bạn