Chỉ đạo điều hành

Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến 4 vấn đề quan trọng

Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến 4 vấn đề quan trọng

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 13/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 - 15/5/2024, xem xét cho ý kiến về 4 vấn đề quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...

Trong 3 ngày làm việc từ 13-15/5/2024, UBTVQH xem xét, cho ý kiến những nội dung quan trọng: (1) Cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; (2) Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; (3) Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; (4) Xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với  một số chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội  nhân dân Việt Nam.

Về công tác giám sát: (1) Cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội và NSNN năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu  năm 2024; (2) Cho ý kiến về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; (3) Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2024; (4) Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi dến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; (5) Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết  kiệm, chống lãng phí năm 2023; (6) Cho ý kiến về  báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021; Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng cho ý kiến về quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Ngoài ra, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Ý kiến của bạn