Hỏi- Đáp

Phương án khắc phục sự cố tại công trình hồ chứa nước Đắk N’Ting

Phương án khắc phục sự cố tại công trình hồ chứa nước Đắk N’Ting

Minh Khang Minh Khang - 07:00, 10/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngVề giải quyết sự cố công trình xây dựng theo quy định tại các điều từ Điều 43 đến Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị hướng dẫn phương án khắc phục sự cố tại khu vực công trình hồ chứa nước Đắk N’Ting, tỉnh Đắk Nông có nội dung liên quan đến quản lý dự án và chất lượng công trình xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về giải quyết sự cố công trình xây dựng theo quy định tại các điều từ Điều 43 đến Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

Về nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP).

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Đối với quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ý kiến của bạn