ISSN 2734-9888

Phương pháp phân tích phi tuyến kết cấu khung thép

Phương pháp phân tích phi tuyến kết cấu khung thép

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo đã trình bày các phương pháp truyền thống khi thực hiện phân tích kết cấu thép hiện nay, đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương pháp, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trong phân tích kết cấu khung thép có kể đến yếu tố phi tuyến.

Ý kiến của bạn