ISSN 2734-9888

Quan điểm về quản lý tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị tại tỉnh Bình Dương

Quan điểm về quản lý tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị tại tỉnh Bình Dương

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo này, đưa ra các quan điểm chung, riêng của các chủ thể tham gia dự án. Dựa vào số liệu tổng hợp từ dự án thực tiễn tại tỉnh Bình Dương, định mức dự toán theo quy định hiện hành để tính toán tổng mức đầu tư của dự án, so sánh và lựa chọn phương án tối ưu.

Ý kiến của bạn